A KÖZÉPKOR CSÓKJA: A JÁKI TEMPLOM (The Romanesque Church of Ják)

2017. október 18. 23:54 - drkuktart

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye01.jpg

Gimi - nem, nem írom le, mikor volt - óta először visszatértem Jákra. Csupán a korábbi látogatás tényére emlékeztem, mégis lelkiismeretfurdalás nélkül, szinte szűz tekintettel érkeztem. Elég annyi hozzá, hogy a szellemi épülésünket is szolgáló osztálykirándulás során nyilván ennél a frenetikus középkori templomnál sokkal érdekesebb és magasztosabb dolgok kötöttek le. Akkoriban egy szappantartóval fényképezgettem, tudjuk be ennek, hogy elmémet annyira érintette meg az épített környezet eme csodás szeglete, hogy még a templommal szemben álló, barokk stílusúvá alakított Szent Jakab kápolna létezéséről sem tudtam, ha úgy tetszik egészen 2017-ig. Fókusz.

Van remény, hiszen a mostani látogatás alapján egészen úgy tűnik, hogy benőtt a fejem lágya és képes vagyok olyan emlékeket is szerezni, amelyekre jómagam is emlékezni fogok egy darabig. Elfelejteni nehéz is lenne, hiszen a jegyirodaként, szuvenírboltként és büféként funkcionáló templom előtti építmény bár igyekszik környezetébe simulni, igyekezete teljesen hasztalan. A jó ízléssel formázott tereket is az ízléstelenségbe taszító repi, vörös műanyag székei botrányosan festenek. A fővárosi árszínvonallal már az érzéktelenségig sokkolt léleknek úgy hat, hogy a belépő igencsak kedvező árú, a jelképes összegért cserébe kapott fantasztikus élmény és az összeg kontasztja pedig nehezen emészthető. drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye02.jpg

A Folnay-kapu, mögötte a Szent Jakab kápolnával (balra) és a Jáki templommal (jobbra). 

Mielőtt elmerülnénk a történelemben, szögezzük azért le, hogy a Jáki templom nem tévesztendő össze a budapesti Városligetben található jáki kápolnával.

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye04.jpg

A Jáki templom a Szombathelyi Egyházmegyéhez tartozik és meglepő módon Jákon található. Egykori bencés kolostori templom lévén története szorosan összefonódott a ma már nem létező bencés kolostor történetével, amiről a település honlapján jutunk - leginkább tőmondatokban felvázolt - információkhoz:

"A jáki templom alapítója a Ják nemzetségből származó Jáki Nagy Márton nemes, a környék gazdag földbirtokosa. A Ják nemzetség alapítója az a Wasserburgi Wecellin nevű bajor lovag, aki Gizella királynő, Szt. István feleségének kíséretében jött be Magyarországra. (...) A templom és a bencés kolostor alapításának ideje: 1214. Az építés 1256-ig tartott, három szakaszban. Stílusa alapvetően román, de már megjelennek a gótikus elemek is. Fellelhető a gyönyörű díszítésekben az észak-francia, normann hatás, valamint a burgundi, a bambergi dóm kőfaragók hatása is. Talán az alapító halála vagy a tatárjárás (1241-42) miatt az építkezés félbeszakadt. A befejezést a harmadik ún. provinciális iskola végezte: (...) az északi hajó lefedése (bordás keresztboltozat), a fő és déli hajók fakazettás lefedése és a Jakab kápolna felépítése." (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye05.jpg drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye03.jpg

A kapun belépve feltűnik, hogy a templomkertet körbe ölelő falba helyezték el a tizenegy stációból álló kálváriát. "A jaáki templom építését a műemlékek országos bizottsága ellenőrzi. A bizottság több tagja Kammerer Ernő országos képviselő vezetésével Jaákra érkezik, hogy a munkát felülvizsgálja. A bizottság tegnap a stációk elhelyezése ügyében küldött Jaákra utasítást. A Krisztus kínszenvedéseit ábrázoló tizennégy stáció ugyan is tegnap Párisból megérkezett. A remekművű szoborszerű stációkat a templomban akarták elhelyezni, de a bizottság műtörténeti szempontból arra utasította az építés vezetőit, hogy a stációkat a templomon kívül körben helyezzék el, a mi meg is történt." (Forrás itt,Budapesti Hírlap 1904.09.08 / 248. szám, 2017. 10. 18.)

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye06.jpg

"A felszentelést Omodé győri püspök és Favus pannonhalmi főapát végezték 1256-ban. (…) Ezt örökíti meg a déli torony alatt látható egyik freskótöredék. (…) Az 1331-ből való oklevél 50 szerzetesről tesz említést, amely bizonyára túlzás. Az 1455-ben gazdátlanná vált jáki kegyuraságot V. László a monyorókeréki (Eberau) Elderbach Berchtoldnak adta, majd később Bakócz Tamás örökölte. Őt követte unokaöccse Erdődy Péter. Ettől kezdve az Erdődy grófi család a kegyúr. A Zrínyi-családhoz csak rövid időre került (1557-1613).1532-ben, a kőszegi ostromkor, a törökök a monostort és a templomot is megrongálták. Az apostolfejek közül számosat levertek, de másutt is okoztak károkat." (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

A főbejáratnál csak Krisztus és a mellette álló két apostol feje eredeti, a többit a barokk korban pótolták. A templomot eredetileg nagyobbra tervezték, ám az alapozás után mégis kisebb felépítmény került felépítésre, ami megmagyarázza, hogy az eredetileg tervezett, tizenkét apostolt és Krisztust ábrázoló főbejárat helyett miért egy olyan valósult meg, ahol Krisztus tíz apostollal látható és a fennmaradó két apostol már csak a tornyok homlokzatának főbejárathoz közeli részére kerülhetett. (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

"1562. után megszűnt a szerzetesi élet, a kolostornak ma már nyoma sincs." (Forrás itt, 2017. 10. 18.) "A hajdani kolostor az 1500-as években leégett – a falubeliek lassan széthordták a köveket, már csak a templom lett fontos. Nemrég egy közeli ház lebontásakor két kocsira való követ szállítottak vissza a templomhoz, a kolostorból származtak." (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

"1626-ban Erdődy Bálint és Zsigmond megegyeztek, hogy a templomot kijavítják. Valószínűleg ezen restaurálás emlékét őrzi egy szívben látható név és évszám (Theodosius Duchon 1637) a főhajó egyik északi ívében. Egyéb barokk-kori festésmaradvány is fellelhető a templomban. A 17. század közepén az épületet villámcsapás érte, és erősen megrongálta a templom déli részét. Három déli pillért és a főhajófal nagyobb részét újjá kellett építeni. Ez a hatalmas munka Folnay Ferenc apát nevéhez fűződik (1643-1666). A templom déli kertjébe vezető ún. Folnay-kapu is ekkor épült. Vaskapuját Pölöskei József készítette 1970-ben. A 18. század végé Erdődy Gábor gróf, apát, aki később egri püspök lett, a tornyokat restauráltatta (1733-35). Az 1756-os egyházlátogatási jegyzőkönyv (vis.can.) gazdagon tagolt hagymasisakról ír; valamint azt is megemlíti, hogy a főhajó cserép-, a mellékhajó fazsindelyes. (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye07.jpg

"1846-ban a szombathelyi püspöki hatóság sürgeti, hogy a templomot művészettörténeti szempontok szerint kell helyreállítani. Ettől kezdve a templom felújítása nem csak egyházi, hanem nemzeti ügy lett. 1892-ben a Műemlékek Országos Bizottsága Mőller Istvánt bízta meg a munkálatok irányításával. 1896-1904-ig tartott a templom történetében a második legjelentősebb helyreállítási munka (Magyarország ezeréves fennállásának emlékére). A munkálatokat Schulek Frigyes és Gyalus László vezette (…) lebontották a déli hajó fölé emelt, Folnay idejében épített emeleti részt. Felfalazták a barokk korban nyitott ablakokat. A barokk oltárok helyett neoromán oltárokat emeltek. Megújították az áldoztató rácsot, a szószéket és az egykori kegyúri karzat mellvédjét. A szentélytől kiindulva a kórusig új boltozatot készítettek a főszentély mintájára. Ugyanígy a déli hajóban is. A tornyokat is visszabontották a kórusmagasságig. Nagyon sok eredeti kőfaragványt múzeumi megőrzés végett kivettek." (Forrás itt, 2017. 10. 18.) "Visszabontották a tornyokat, és a leírás szerint az azóta lecsatolt magyar területről, Szentmargitbányáról (Burgenland) 200 vagon követ hoztak a restauráláshoz. Ezért látszanak újszerűbbnek a templom tornyai, mint az alsó traktus.” (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

"1902-ben Angster József és fia – pécsi orgonaépítők – új orgonát készítettek. A padok és a sekrestye berendezései Budapesten készültek a Gregersen cégnél. A tetőszerkezet Trummer János szombathelyi ácsmester munkája.1937-ben Gróf Wenchein Frigyes apát idejében olasz művészek restaurálták a főoltár mögött "elfelejtett" Szt. György freskót és a déli torony alatt lévő freskókat." (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

 

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye08.jpg

"Az 1980-as évekre ismét esedékessé vált a templom általános restaurálása. Az idő vasfoga, a savas eső sok kárt okozott. 1982-ben a főhajó cserepezése, a két oldalhajó rézzel való lefedése történt meg. A régi rézlemez felhasználásával készült el 1988-ra a II. világháború idején elvitt nagyharang helyett a 11 mázsás új Mária-harang.

A templom és Szt. Jakab kápolna restaurálása az Országos Műemlékvédelmi Hivatal irányításával zajlott. A munkálatokat a mindenre kiterjedő kutatások, szakrajzok, felmérések előzték meg (...) elkészült a nyugati kapuzat oromfala, az apostolok galériája, a szobrok restaurálása és másolata. Kijavították a Jakab kápolnát és annak barokk oltárait. Elkészült az apáti házak közül a B épület, amelyhez csatlakoztatva új rész is épült, hogy a több száz eredeti faragott követ tárolni lehessen. (...) 1990-ben a sekrestyénél, a nagy ablak előtt megtalálták a negyedik apszis alapját. A sekrestye területén apáti kápolna állt. A Jakab kápolnát 1992-ben tárták fel. Beigazolódott, hogy a kápolna nem csontház volt, hanem a falu temploma. Sőt megtalálták a még korábbi templom rotunda rajzolatú fundamentumát, valamint a korabeli temetőt, a XI. századtól kezdve sok-sok halottal." (Forrás itt, 2017. 10. 18.) "(...) akkor 900 halottat emeltek ki. Egészen Mária Terézia rendeletéig ide, a templomkertbe temetkeztek a jákiak. A szórványcsontokat a templomkertben, az ép sírokban találtakat, mintegy 500-at pedig a templom északi tornyában helyezték el. A temető feltárásakor végzett kutatások azt bizonyítják – meséli a plébános – hogy a község- mindig magyarok lakta település volt. A sírok arról is tanúskodtak, hogy a jákiak Rómába, Padovába is eljutottak zarándokutakon." (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

"1991-ben az ún. Mária-oltár restaurálásakor leltek rá a jáki gótikus szárnyasoltárra az elveszettnek vélt négy táblaképpel (Péter, Pál, Bertalan és Ker. Szent János). Visszakerült egykori helyére a nagytemplom északi hajójának az oltárához." (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

A templom legutóbbi restaurálása 2012-2013-ban történt. 

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye09.jpg

"A román stílus magában hordozza a pogányoktól hozott értékeket. A templom tájolása és díszítése sem véletlen. Úgy tartották, északról jön a rossz a gonosz, a hideg és a sötétség. Ide, fel a homlokzatra ezért is helyeztek ijesztő szörnyecskéket, vagy olyan állat-figurákat, mint a béka (az első főbűnt szimbolizálva, „aki nagyobb akart lenni, mint az ökör”) (...) A gömb a pogányoknál is a végtelent, a tökéletest szimbolizálja.” (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye10.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye11.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye12.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye13.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye14.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye15.jpg

Bár órákig lehetett volna merengeni a templom mai szemmel talán szokatlannak tűnő - bár szerintem igenis bájos, olykor megmosolyogtató - külső díszein, azért a belső teret sem hagyhattuk ki. Miután kint meglehetősen sokat bambultam, a belső térben épphogy körbejárni volt időm. A fényviszonyok nem voltak éppen ideálisnak nevezhetők, de miután a szem hozzászokott a fényszegény környezethez lassan kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy a szürke-barna különböző árnyalataiban pompázó falakat egykor színpompás freskók boríthatták. drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye16.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye17.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye18.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye19.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye20.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye21.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye22.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye23.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye24.jpg

"A templom egyik legnagyobb értéke a bal oldali mellékszentély töredékes szárnyasoltára, melyben a jáki Madonna van elhelyezve. (15. századi későgót munka)." 20-25 éve "restaurálás folyt a kistemplomban, akkor szétbontották az egyik barokk oltárt, és közepén megtalálták ezt az ősi szárnyasoltár négy táblaképét (Szent Péter, Szent Pál, Szent Bertalan, Keresztelő Szent János)." (Forrás itt, 2017. 10. 18.)drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye25.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye26.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye27.jpg

A templommal szemben álló Szent Jakab kápolna (fenti képen balra) "volt Ják középkori temploma, mivel a kolostori templomnak nem volt szabad plébániaként is működnie." (Forrás itt, 2017. 10. 18.)

"Jáki Nagy Márton testvére Jakab alapította. Épült 1250-60 körül téglából, csak a nyílászárók a nagytemplomhoz hasonló kövekből. A harmadik jáki műhely műve. A toronyrész mostani formáját és a belső barokk festését, oltárát 1768-ban készítették. (...) A pápoci kápolnára emlékeztető emelettel, menekvési lehetőséggel vagy zarándokok éjszakai megszállására is alkalmas hellyel látták el. Az emeletre belülről a falban szűk lépcső vezet. A Jakab-kápolna fazsindelyes hagymatornya a "kupolaszékkel", pápai hármaskereszttel. Barokk kori mű, 1992-ben restaurálták." (Forrás itt, 2017. 10. 18.)drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye28.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye29.jpg

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye30.jpg

Köszönhetően annak, hogy fura módon megint leszakadtam a társaságtól, lehetőségem nyílt arra, hogy több lépéssel a többiek mögött, csendes magányban fedezzem fel a Jáki templomot és a Szent Jakab kápolnát.

Bár társaságban lenni csúcsszuper, vitathatatlan, hogy ilyenkor a külvilágra és a társaság többi tagjára egyazon figyelem töredéke jut csupán. Ha nem lennének ilyen fura szokásaim, akkor valószínűleg kevésbé érintettek volna meg az északi homlokzat kőbe merevedett, csúszó-mászó figurái, szörnyei és gnóm alakjai. Nem kerülgetett volna ugyanaz az érzés és gondolat, mint ami a párizsi Notre Dame évszázados figurái láttán is tiszteletét tette. A jókedvű, harsány ma nagyon is elvonta volna a figyelmet a múltba révedéstől és a sokadik, tisztelethez vezető felismeréstől.

A komplexum elég kicsi ahhoz, hogy látogatásunk során ne kísértsen az unalom, elég nagy ahhoz, hogy társaság ellenére is egyedül fedezzük fel és elég látszólag távol esik a felkapott, idegtépően túlszúfolt, éppen csak a szellemi-fizikai feltöltődés útjában álló turisztikai célpontoktól. Aki teheti, annak javaslom, mindenképpen keresse fel a Jáki templomot, meghatározó élmény, pláne, ha később is emlékszünk rá. 

A templomnak saját honlapja nincsen - de telefonszáma igen: +36 94/356-014 és+36 94/356-217 -, így a település honlapjáról tájékozódhatunk, amely szerint minden nap 09.00-18.00 között látogatható.

drkuktart_jakitemplomszombathelyiegyhazmegye31.jpg

Ha tetszett a bejegyzés, kövesd a blogot Facebook-on itt és Instagram-on itt vagy a Bloglovin segítségével!

Szép napot!

If you like the post, follow me on Facebook here or Instagram here to be notified about every new post. Follow my blog with Bloglovin!

Have a nice day!

DRKUKTA

Kérlek, hogy tartsd tiszteletben szerzői jogaimat. A Blogon vagy a hozzá kapcsolódó felületeleken megjelenő cikkek tulajdonosa és jogosultja a DRKUKTART bloggere. Ezen szellemi alkotások teljes vagy részbeni felhasználása különösen, de nem kizárólag üzletszerzési, marketing vagy más egyéb kereskedelmi célra a blogger előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos! 

Please, respect my copyrights. All articles (partly and in full) belong to the intellectual property of the blogger of DRKUKTART. Using any part of the blog (including but not limited photos, articles in part or in full) for any purpose especially for marketing or other commercial reason is strictly prohibited without the preliminary written permission of the blogger! 

5 komment

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

DeadEnd · http://dend.blog.hu/ 2017.10.21. 12:03:37

Üdv! Egy lazán kapcsolódó kérdésem lenne. Azt tudható, hogy miért vagy hogyan alakult ki a "román stílus" elnevezés? Hogy lett a rómaiból román? Merthát ugye a románnak semmi értelme ebben a kontextusban, hiszen a stílus időszakában ez a szó vagy fogalom nem létezett.

Ellenben a rómaival, hiszen a kora középkor a rómaiak eredményeire építkezett.

Ugye nem egy múlt századi tankönyvíró félrefordítását használjuk, tanítjuk értelmezés és megkérdőjelezés nélkül?

drkuktart 2017.10.21. 12:15:58

Kedves @DeadEnd, üdv! A kérdésed talán nem is annyira lazán kapcsolódik a fentiekhez :). Sem történész, sem művészettörténész nem vagyok (mindkettőt csak emelt szinten tanultam), így engedd meg, hogy miután a román kori kifejezés fent is idézetekben fordul elő, egy újabb idézettel válaszoljak: "A román művészet fogalma a XIX. század első felétől használatos a művészettörténetben, a
XI-XII. századi nyugat-európai stílus meghatározására. A román szó jelentése ebben az
esetben római. Az elnevezés a római építészeti formák felelevenítésére utal." (...) "Szülőhazája Franciaország és Németország. (...) A román stílus kialakulásának fontos előzménye a népvándorlás, melynek köszönhető (különösen a korszak elején) az épületek erőteljes védelmi funkciója, robosztus,
erődítményszerű megjelenése. A korszak vezető műfaja az építészet, a legfontosabb építészeti feladat pedig a templom volt. A kor művészete döntően a keresztény hitet szolgálta." (Forrás: Szabó Ildikó - tanari.mfg-tavoktatas.hu/szertar/tools/content/szaboildiko/05_roman_kor.pdf?datum=20170622-120735, 2017. 10. 21.). A romanika, román stílus kifejezés más nyelvekben is hasonlóan fest: franciául Le style roman, angolul romanesque art, németül die Romanik stb. Jó hosszú hétvégét kívánok!

DeadEnd · http://dend.blog.hu/ 2017.10.21. 20:37:07

@drkuktart: @drkuktart: Köszi a kimerítő választ. Csak az a baj, hogy a többi nyelven a valóban rómait vagy rómaiszerűt jelent. A román meg máshogy van. Nálunk meg a román teljesen mást jelent, a rómaira van szavunk: római, akkor iért nem használjuk?

Hogy várjuk egy 5. osztályos gyerektől, hogy a történelmet összefüggéseiben lássák, amikor bemagoltatjuk velük, hogy "a közékor három építészeti stílusa a román, ... /nemjuteszembe/... és reneszánsz. Elsőre példa a jáki templom..." PONT. Semmi magyarázat, hogy ez amúgy római jellegű, csak itt mi most románnak mondjuk, pedig az mást jelent. Hiszem gondoljuk bele, hogy a római tudomány és technikai eredményekből megmaradtakat használták még ezer évig. Ennek okai ez és ez (ebbe nem mennék most bele).
Én egy értelmes embernek tartom magam. Már kisiskolásként is az voltam, tisztában voltam (adott szinten) a fentiekkel, kivétel a "román" stílus...Annyira megy ennek a dogmatikus sulykolása.
Kb 25 éves koromban amikor egy építészeti támájú könyvet olvastam angolul egy általam "román" stílusúnak ismert épületegyüttesről, az első oldalon kiesett a kezemből a könyv, le kellett ülnöm, forgott velem a világ. Hiszen ahogy írtad angolul "roman" volt írva, amit természetesen római. Egyszerre állt bennem össze a kép és éreztem úgy, hogy egy hazugságban éltem eddig. Mindezt azért, mert FÉLREFORDÍTOTTA valaki 500 éve, és azóta hagyjuk a h.lyeséget. Ennyi erővél hívhatnánk Román Birodalomnak is a Római Birodalmat....

De most írásod alapján, arra következtetésre jutottam, hogy amikor a magyar szakirodalomba ez bekerült még ez nem volt probléma, hiszen a románnak nem volt még más jelentése. Akkor ez a nyelvújításkor maradt ki, illetve azóta minden egyen nemzeti alaptanterv jóvágyó bűne...

Ez a téma engem legalább annyira idegesít, minthogy Wolverine = Farkas nálunk. Oké, hogy 15 éve az az első X-Men fimnél valaki elrontotta, hiszen nálunk nem volt ismert ez a karakter, de a szó sem, ahogy azt állat se nagyon. (rozsomák avagy torkosborz) De, hogy egy normális angol fordító nem fordít le valamit az alapján, hogy a szó mire hasonlít, az tuti. De, hogy nem lektoráltatták egy képregény ismerővel... És azóta ragaszkodnak a hibához, na ez dühít.

Ha tudjuk, hogy valami rossz, mért használjuk tovább, miért nem hozzuk helyre....

DeadEnd · http://dend.blog.hu/ 2017.10.21. 20:37:27

@drkuktart: Köszi a kimerítő választ. Csak az a baj, hogy a többi nyelven a valóban rómait vagy rómaiszerűt jelent. A román meg máshogy van. Nálunk meg a román teljesen mást jelent, a rómaira van szavunk: római, akkor iért nem használjuk?

Hogy várjuk egy 5. osztályos gyerektől, hogy a történelmet összefüggéseiben lássák, amikor bemagoltatjuk velük, hogy "a közékor három építészeti stílusa a román, ... /nemjuteszembe/... és reneszánsz. Elsőre példa a jáki templom..." PONT. Semmi magyarázat, hogy ez amúgy római jellegű, csak itt mi most románnak mondjuk, pedig az mást jelent. Hiszem gondoljuk bele, hogy a római tudomány és technikai eredményekből megmaradtakat használták még ezer évig. Ennek okai ez és ez (ebbe nem mennék most bele).
Én egy értelmes embernek tartom magam. Már kisiskolásként is az voltam, tisztában voltam (adott szinten) a fentiekkel, kivétel a "román" stílus...Annyira megy ennek a dogmatikus sulykolása.
Kb 25 éves koromban amikor egy építészeti támájú könyvet olvastam angolul egy általam "román" stílusúnak ismert épületegyüttesről, az első oldalon kiesett a kezemből a könyv, le kellett ülnöm, forgott velem a világ. Hiszen ahogy írtad angolul "roman" volt írva, amit természetesen római. Egyszerre állt bennem össze a kép és éreztem úgy, hogy egy hazugságban éltem eddig. Mindezt azért, mert FÉLREFORDÍTOTTA valaki 500 éve, és azóta hagyjuk a h@lyeséget. Ennyi erővél hívhatnánk Román Birodalomnak is a Római Birodalmat....

De most írásod alapján, arra következtetésre jutottam, hogy amikor a magyar szakirodalomba ez bekerült még ez nem volt probléma, hiszen a románnak nem volt még más jelentése. Akkor ez a nyelvújításkor maradt ki, illetve azóta minden egyen nemzeti alaptanterv jóvágyó bűne...

Ez a téma engem legalább annyira idegesít, minthogy Wolverine = Farkas nálunk. Oké, hogy 15 éve az az első X-Men fimnél valaki elrontotta, hiszen nálunk nem volt ismert ez a karakter, de a szó sem, ahogy azt állat se nagyon. De, hogy egy normális angol fordító nem fordít le valamit az alapján, hogy a szó mire hasonlít, az tuti. De, hogy nem lektoráltatták egy képregény ismerővel... És azóta ragaszkodnak a hibához, na ez dühít.

Ha tudjuk, hogy valami rossz, mért használjuk tovább, miért nem hozzuk helyre....

DeadEnd · http://dend.blog.hu/ 2017.10.24. 20:41:38

Bocs a dupláért , az elsőre azt hittem nem ment el...
JOGI NYILATKOZAT KAPCSOLAT Copyright © 2005-2020 Drkukta - Drkuktart. Minden jog fenntartva. Bármilyen célra történő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.⎪All rights reserved. Do not use or reproduce without permission.
süti beállítások módosítása